Kategóriák

Akciós termékek

Szavazás

ShopMania

Üzletszabályzat

ÜZLETSZABÁLYZAT

 

A BabyCenter Shop üzemeltetője:

 

Mayer és Fiai 2010 Kft.- továbbiakban Eladó

6640 Csongrád, Fő u. 7.

Adószám:                    22696526-2-06

Cégjegyzékszám:       06-09-015495 (Csongrád Önkormányzat)

Telefonszám:             +36 70 458-3016

E-mail: babycentershop@gmail.com

 

https://babycentershop.hu           www.babycentershop.hu

Tárhely szolgáltató:

Cégnév:                                            Bolthely.hu Kft.

Székhely:                                         Bolthely.hu Kft. - 3300 Eger, Pacsirta út 10

Adószám:                                        14591385-3-10

Cégjegyzékszám:                            10-09-028990

Kapcsolattartó elérhetősége:            info@bolthely.hu

 


A szolgáltatásunk elérhető mindazok számára, akik az itt ismertetett üzletszabályzatot elfogadják és nincs kizáró törvényességi ok pl. cselekvőképességük korlátozott.

 

 

REGISZTÁCIÓ

 

Az weboldalon található termékeket  tetszés szerint böngészheti, a rendeléshez  regisztráció nem szükséges.

 

A regisztráció ingyenes, csak a következő adatokat kell megadnia:

Belépési név

Jelszó

Teljes név

Valós e-mail cím

 

Ezen adatokat, belépés után a "Személyes adatatok" menüpontban, szükség esetén bármikor megváltoztathatja. Többi személyes adatot pl. cím, csak rendeléskor kell megadni.

 

A regisztrációban rögzített adatok valódiságáért a Vevő felelősséggel tartozik. A regisztráció befejezése után a Vevő, a megadott felhasználónévvel és jelszóval tud belépni a rendszerbe.

 

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve az üzleti szabályzat megsértése esetén bármikor visszavonja. Az üzletszabályzat tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazandóak az Értékesítési Rendszer használata során.

 

VÁSÁRLÁS

 

Lásd a "Hogyan rendeljek ?" menüpontban!

 

GARANCIA, SZAVATOSSÁG:

Az Eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal, mely vagy az adott termék mellett, vagy az adott szállítóra és termékcsoportra vonatkozó általános tájékoztatóban kerül.

 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a mindenkor érvényes jogszabályokban (49/2003 (VII.30) GKM rendelet) foglaltak az irányadóak.

Lásd továbbá a termékszavatosság, és kellékszavatosság pont alatt.

 

 

RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:

A vásárló a rendelés leadásokor elolvassa az üzletszabályzatot és elfogyadja az általános szerződési feltételeket, így ezzel tudomásul veszi, hogy az eladó felé, fizetési kötelezettsége van.

Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.

Az Eladó köteles az Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség, vagy a szerződéses kötelezettség alól.
 

Az Értékesítési Rendszerben történt rendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek helytelen kitöltéséből, elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az esetlegesen hibásan leadott rendelésekre vagy hibásan leadott adatokra vonatkozóan a honlap e-mail címére (babycentershop@gmail.com) vagy kapcsolattartónk (Mayer Márk 06-70-458-3016) részére tehet bejelentést. 

 

 Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladónak nem áll módjában elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.

 

A kiszállítást megelőzően az Eladó vagy a kiszállító pl. posta értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben vagy telefonon vagy SMS-ben közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára. Ennek elmulasztásából származó kárért az Eladó nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése, a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a Szállító értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a Vevő által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellett kerülhet sor.

 

A szállítási költség a Vevőt terheli. Részletek a "Szállítási díjak" menüpont alatt

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA:

 

A távol lévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendelet a mérvadó. 

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 48 órán belül a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben, e-mailen vagy telefonon jelzi az Eladó ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

A Vevő a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak!

A Vevő az áru átvételét követő tizennégy munkanap indoklás nélkül, elállhat a vásárlástól.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefonon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az üzemeltető pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Vagy letöltheti a fő menü pontban letölthető dokumentumok közül az elállási nyilatkozat - mintát és visszaküldi elérhetőségeinkre. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

Ha a vevő eláll a távollévők között kötött szerződéstől köteles a terméket haladéktalanul , de legkésőbb az elállás közlésétől számitott 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A visszaküldés határidőben teljesitettnek minősül , ha a fogyasztó a terméket a határidő előtt elküldi. 

Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által az átvételkor kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

Az elállás esetén az átvételkor fizetett összeget hiánytalanul visszafizetjük, amennyiben a terméket olyan állapotban juttatja vissza, amilyenben küldtük.
Mivel  Ön egy 100%-os, vadonatúj terméket kapott, kibontható, szakszerűen üzembe helyezhető, használatba vehető, rendeltetésszerűen kipróbálható.
Ha viszont a visszaküldés után a termékről megállapítható, hogy olyan - Önnek felróható - baja van, amitől csökken az újbóli értékesíthetőség értéke (mechanikai sérülés, nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodás, stb.), akkor már nem új és hibátlan, ezért nyilván nem adhatjuk el újként valaki másnak, vagyis kár ér bennünket. Ez esetben a PTK feljogosít bennünket arra, hogy az Ön általa okozott kár értékét Önre terheljük. Ne felejtse el, Ön is köteles az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni.

 Az Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

  Elállás esetén a fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog nem illeti meg minden esetben a Vevőt, mivel a kormányrendelet egyes termékek vonatkozásában kizárja e jog gyakorlását.
A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében ami természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (pl.: higiéniai vagy egészségügyi okoból).
Az Eladó nem köteles visszavenni a terméket ha a Vevő a terméket közvetlenül védő csomagolást már kibontotta, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel , illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. 

 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

 

Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

 

Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:

- Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hálózati hiba vagy program ill. szerver hiba, ami megakadályozza az Értékesítési Rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.

- Bármely papír vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.

 

Az Értékesítési Rendszer (a bolthely.hu) nem az eladó tulajdona csak, mint szolgáltatást veszi igénybe, így ennek műszaki és jogi viszonyaira nincs ráhatása feltételezi, hogy a szolgáltató mindenben megfélően és törvényesen jár el.

 

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás és a vásárlás, minden esetben a Vevő felelősségére történik.

 

A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az Eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor, az Értékesítési Rendszer honlapján történő megjelenítéskor életbe lépettnek tekintendők.

Az Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.

 

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.


Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben a vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.


SZÁLLÍTÁS:


Általános feltételek


Az Eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételek és az egyes áruk mellett feltüntetett szállítási határidők alapján, de legkésőbb, a megrendelés megérkezését követő 15 napon belül teljesíti. Olyan egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt 15 napon belül nem biztosítható, az Eladó a terméktájékoztatóban közli az általánostól eltérő szállítási határidőt. A Vevő ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról.

Ha az Eladó a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem teljesíti, akkor a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszafizeti kivéve, ha a Vevő megfelelő tájékoztatás után, változatlanul igényt tart az árura.
Amennyiben a Vevő több olyan árut vásárol, ahol a szállítási határidők eltérnek egymástól, akkor a teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő figyelembevételével történik.

Szállítás egyszerű postai csomagban


Az árut az Eladó a megrendelés beérkezését követően, határidőn belül postázza a postai továbbítás feltételei szerint, a Vevő által megadott címre. Amennyiben a kézbesítő a megadott címen a címzettet nem találja, a csomagról értesítést hagy. A küldemény ezután az értesítésen megjelölt postahivatalban és az ott feltüntetett határidőn belül, a megadott hivatali idő alatt vehető át.FIZETÉSI MÓDOK: 

- Fizetés készpénzzel, utánvét


Az áru ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást teljesítő postásnak - futárral kért szállítás esetén a futárnak - az átvételkor kell kifizetni a rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően.  

 


- Fizetés készpénzzel, személyes átvételkor


Az áru ellenértékét személyes átvételkor az előre kiválasztott üzletben kell kifizetni a rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően.

 

- Előre utalás

 

Az áru ellenértékét és a szállítás költségét az Eladó „Vevőszolgálat” menüben megjelölt bankszámlaszámra utalja át. Az átutalás maradéktalan teljesülése után kezdi meg az Eladó a termék kiszállítását.
Megjegyzés rovatba a név beírása elég.
Kérem, hogy utalását csak azután indítsa el, amíg nem kap egy visszaigazoló emailt, amelyben tájékoztatjuk, hogy a megrendelt termék készleten van-e vagy beszerezhető!!!

 
ADATVÉDELEM:

 Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak.


 A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására.
 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa.
 A tagok (vevők) adataikat bármikor megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják.
 A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Kellékszavatosság:


A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság


Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint –a kellékszavatosságban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás


Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok akellékszavatosság és a termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése


A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Mayer és Fiai 2010 Kft.
Levelezési cím: 6640 Csongrád, Fő u. 7.

Telefonszám:06-70-458-3016


Gyártó

Bevásárlókosár

HírlevélWebáruház készítés és bérlés

0.11 mp
Partnerek

SSL biztonságos vásárlás     Webáruház bérlés